พระพุทธไสยาสน์ สิริมงคลของผู้เกิดวันอังคาร
หน้าแรก » กรุพระ » พระพุทธรูปพระบูชา » พระพุทธไสยาสน์ สิริมงคลของผู้เกิดวันอังคาร
“คติการสร้าง‘พระพุทธรูปปางไสยาสน์’ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกนึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง แม้พระพุทธองค์ยังเลี่ยงไม่พ้น”

            ตามพุทธประวัติกล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสีหไสยาสน์ เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคาร จึงได้ถือเอา‘พระพุทธไสยาสน์’ เป็นพระประจำวันอังคารนอกจากนี้คนโบราณยังมีความเชื่อว่า ‘คนวันอังคาร เป็นคนใจร้อน ให้นอนเสียบ้าง จะได้ใจเย็น...เหมือนดังพระนอนนั่นเอง’ ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าได้ไปกราบสักการะขอพรถือเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

            ขอเอาใจคนเกิดวันอังคาร พาไปกราบสักการะ 3 พระพุทธไสยาสน์องค์สำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่นับว่ามีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ พระนอนวัดโพธิ์

            พระพุทธไสยาสน์นับเป็นพระนอนที่งดงามเป็นหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังมีขนาดยาวที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นอันดับสามของประเทศไทย รองจากพระนอนวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง และพระนอนจักรสีห์จ.สิงห์บุรี

            พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังใหญ่ด้านถนนมหาราช ของ วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจำรัชกาลที่ 1 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)โดยฝีมือช่างสิบหมู่ ซึ่งหลวงพระองค์เจ้าลดาวัลย์ (กรมหมื่นภูมินทรภักดี) ทรงกำกับการก่อสร้างองค์พระเป็นปูนปั้นปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ปางโปรดอสุรินทราหู  หันพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก พระเศียรสู่ทิศใต้อันเป็นทิศหัวนอน พระบาทสู่ทิศเหนือเป็นปลายเท้า ตรงตาม‘ตำราสีหไสยา’

            เอกลักษณ์สำคัญคือ ลายมงคล 108 ประดับมุกที่พื้นพระบาทของพระไสยาสน์เพื่อให้ถูกต้องตาม‘ตำรามหาปุริสลักษณะ’อันได้แก่ ปราสาท หอยสังข์ ช้างแก้ว นก หงส์ ภูเขา เมฆ ฯลฯ ตรงกลางเป็นรูปกงจักร แสดงถึงพระบุญญาบารมีอันแรงกล้าโดยช่างได้ประดับลายมงคล ด้วยลวดลายศิลปะไทยผสมจีน ซึ่งผสานกันได้อย่างประณีตศิลป์ อันนับเป็นงานประดับมุกชิ้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร์

พระพุทธไสยาสน์ศิลา วัดบวรนิเวศวิหารบางลำพู

            พระพุทธไสยาสน์ศิลาหรือ “พระไสยา”ประดิษฐานอยู่มุมหลังของวิหารพระศาสดาวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระศิลาลงรักปิดทอง ปางปรินิพพานที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ทั่วทั้งพระวรกายดูเหลืองอร่ามทอดองค์บรรทมอย่างอ่อนช้อยคล้ายมีชีวิต พระพักตร์อ่อนหวาน ลักษณะชายผ้าสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยวตะขาบอันงดงาม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธไสยาสน์ศิลปะสุโขทัยส่วนที่ด้านหลังเป็นภาพจิตรกรรมต้นสาละคู่อยู่เบื้องพระเศียรและพระบาท รวมทั้งเหล่าภิกษุสาวกที่เข้าเฝ้า ตรงตามพุทธประวัติทุกประการนอกจากนี้ใต้ฐานของพระพุทธไสยาสน์ยังได้บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ด้วย

            พระไสยา นี้ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ ได้ทอดพระเนตรเห็นว่ามีพุทธลักษณะงามกว่าพระไสยาสน์องค์อื่นๆ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารนอกจากนี้ยังกล่าวกันว่า สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ผู้ทรงออกแบบพระไสยาสน์ที่วัดราชาธิวาส ซึ่งกรมศิลปากรว่างดงามที่สุดนั้น ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก‘พระไสยา’องค์นี้นี่เอง

พระนิพพานทรงญาณวัดราชาธิวาสหรือ พระนอนวัดราชา

            พระนิพพานทรงญาณ สร้างสมัยรัชกาลที่ 6ประดิษฐานอยู่ ณ ห้องประชุมตึกไชยันต์ บนชั้น 6 ของอาคารไชยันต์ในโรงเรียนวัดราชา ซึ่งสร้างโดยดำริของกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย(พระองค์เจ้าไชยันตมงคล)ต้นราชสกุลไชยันต์ ที่มีพระประสงค์ให้สร้างพระพุทธไสยาสน์ประจำวันเกิดไว้คู่กับโรงเรียนวัดราชาฯ  ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" มีพระเทพรจนา (สิน) เป็นผู้ปั้นและหล่อ เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางทรงพระสุบิน ศิลปะประยุกต์แบบกรีก ที่มีพุทธสรีระให้ความรู้สึกเหมือนจริงตามธรรมชาติ คือมีพระวรกายคล้ายคนทั่วไป ห่มจีวรพลิ้วไหวเป็นริ้วบางเบาคล้ายผ้าจริง พระเนตรหลับตาพริ้มรวมไปถึงลักษณะการวางพระบาทก็แสดงออกในลักษณะสมจริงเช่นคนหลับทั่วๆ ไป ดูแล้วเป็นอิริยาบถการนอนหลับที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ทางกรมศิลปากรยกย่องให้เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในเมืองไทย เนื่องจากมีความงามอันโดดเด่นด้านพุทธลักษณะซึ่งเหมือนมนุษย์ที่งามที่สุด อีกทั้งยังเป็นการผสมผสานอย่างกลมกลืนของรูปแบบทางพุทธศิลปะแบบตะวันออกและลักษณะทางศิลปกรรมแบบตะวันตกอย่างลงตัวครับผม

 

โดย อาจารย์ราม วัชรประดิษฐ์ แฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 พระพุทธรูปพระบูชาอื่นๆ

ประกาศจากระบบ